Obchodní podmínky Předprodej knihy Pes z pekla

 1. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ peszpekla.zivotseshibainu.cz
  1. Úvodní ustanovení
   1. Provozovatel Ing. Miroslava Kohoutová, se sídlem Volyňská 41, 38601 Strakonice, identifikační číslo: IČO: 01367901 (dále jen „autorka“) je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru https://peszpekla.zivotseshibainu.cz (dále jen „PRODEJ“).
   2. Server umožňuje předprodej knihy Pes z pekla (formát A5, lesklé lamino, 80 g na blok, vazba V2, barevná obálka 250 gr křída s matnou laminací. Počet stran 140. Tisk: H.R.G., spol s r.o.)
   3. Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „obchodní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi provozovatelem a níže uvedenými osobami.
  2. Základní pojmy
   1. Kupující – návštěvník serveru PRODEJ
  3. Obchodní podmínky
   1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi AUTORKOU a kupujícím prostřednictvím internetového serveru.
   2. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupní smlouva, způsob dopravy a platby
  1. Kupní smlouva
   1. Kupující vytváří objednávku prostřednictvím formuláře na stránkách https://peszpekla.zivotseshibainu.cz. Po vybrání typu knihy dochází k potvrzení objednávky kupujícím, čímž je podán závazný návrh na uzavření kupní smlouvy.
   2. Potvrzením objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek.
   3. Smluvní vztah mezi autorkou a kupujícím vzniká doručením objednávky.
  2. Způsob dopravy
   1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dopravy určuje autorka.
   2. Doprava je zdarma.
   3. Zboží je zasíláno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.
  3. Způsob platby
   1. Server umožňuje pouze platbu převodem. Kupující uhrazuje kupní cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet autorky. Při převodu zadává kupující variabilní symbol, kterým je číslo objednávky. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání dané částky na účet autorky.
   2. Cena je konečná – nejsme plátci DPH.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Autorka je povinna dodat zboží za sjednanou cenu.
  2. Kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu.
  3. Kupující je povinen uvádět pravdivé a správné údaje.
  4. V případě poručení obchodních podmínek si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě vzniká kupujícímu povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou.
 4. Dodání zboží
  1. Po přijetí objednávky je kontaktován do 24 hodin kupující, kterému jsou zaslány platební údaje.
  2. Zboží bude zákazníkovi od 1.5.2019 odesláno do tří dnů od přijetí platby. Doba doručení pak bude závislá na dopravci, kterým bude Česká pošta. Od 14. do 31. 3. 2019 běží předpodej na jehož základě bude proveden tisk knihy, proto zákazník bere na vědomí, že první dodání bude nejdříve koncem dubna 2019.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
  4. Okamžikem převzetí přebírá kupující vlastnické právo ke zboží.
  5. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakékoliv závady to okamžitě oznámit přepravci.
  6. Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení.
  7. V případě, že z důvodů na straně kupujícího bylo nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uveden na objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opětovným doručováním.
 5. Vrácení zboží
  1. Zákazník bere na vědomí, že pokud uzavřel smlouvu v postavení spotřebitele, může ohledně všeho zboží, zakoupeného v internetovém předprodeji vrátit, bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od jeho převzetí.
  2. Odstoupit od smlouvy je nutné prokazatelným způsobem (písemně, e-mailem).
  3. Tato lhůta je dodržena, pokud nám do 14 dní oznámení odešlete. Toto právo Vám náleží podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
  4. Pozdější odstoupení od smlouvy bez udání důvodu již není možné.
  5. Zboží je nutné zaslat na adresu Miroslava Kohoutová, Volyňská 41, 386 01 Strakonice nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží, i náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, hradí kupující.
  6. Doporučuji zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží, prosím, neposílejte dobírkou.
  7. Peníze budou zaslány zpět na účet zákazníka do 14 dnů po odstoupení od smlouvy.
  8. Zboží nelze vrátit u knih s osobním věnováním, podepsaných knih a u knih se speciálním psím kořením, a to v souladu s Občanským zákoníkem.
 6. Reklamace
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy a zákonem o ochraně spotřebitele.
  2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí.
  3. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u dodavatele, případně u obchodníka.
  4. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné legislativě.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, kterými se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, elektronická adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
  3. Kupující je povinen své údaje uvádět správně a pravdivě.
  4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
V Praze dne 14.3.2019